Odpowiedź lefebrystów

MB, KAI

Do najbliższego piątku Bractwo Kapłańskie św. Piusa X ma dać ostateczną odpowiedź na tekst preambuły doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary wręczonej biskupowi Bernardowi Fellayowi 13 czerwca ubiegłego roku. Preambuła ta, jako warunek przyznania lefebrystom statusu kanonicznego w Kościele katolickim, wymienia uznanie przez nich ważności Mszału Pawła VI – czyli liturgii „posoborowej” – oraz II Soboru Watykańskiego i Magisterium jako autentycznej interpretacji tradycji.